Vad vi gör

Våra medlemmar är lantbrukare i Skåne, nötköttsföretagare och mjölkföretagare med betesbaserad uppfödning.

Vi arbetar för att ge våra medlemmar ett ekonomiskt mervärde i ett långsiktigt perspektiv.
Genom att vara anpassningsbara och finna lösningar utifrån marknadens behov skall vi medverka till att våra medlemmar finnar avsättning för det kött som produceras. Att som producent anpassa sig till marknadens behov tar tid och kostar pengar, genom att som förening med olika uppfödningsmodeller och med olika stora enheter kan vi utifrån det levandelager vi har med kort varsel tillmötesgå slaktens behov av rätt produkt vid rätt tidpunkt och med rätt kvalitet. Att knyta kontakter mellan kollegor och finna nya vägar är oftast det bästa sättet för att nå ökad lönsamhet, vi kommer aktivt att jobba med utvecklingsfrågor för nötköttsuppfödning och produkter ifrån denna, både inom föreningen och med hjälp av samarbete samt dialog med marknadens aktörer. Att göra rätt saker rätt är idag viktigare än någonsin med den globala påverkan som vi utsätts för. Genom samarbete och erfarenhetsutbyte i föreningen och genom att erbjuda marknadens aktörer en samlad grupp i geografisk närhet (Skåne) enkel att nå ut till med information och erbjudanden kommer vi även att kunna göra gemensamma upphandlingar på foder och övriga insatsvaror och därmed påverka vår lönsamhet. Vi arbetar för att bevara de artrika skånska naturbetesmarkerna. enom att öka medlemmarnas kunskap om nötköttsuppfödning på naturbetesmarker bibehålls den biologiska mångfalden i det skånska odlingslandskapet. Vi arbetar för att konsumenten skall kunna njuta av nötkött med hög smakkvalitet 0Genom att leverera närproducerat kött med hög och jämn kvalitet som sedan förädlas efter våra instruktioner kommer vi att kunna möta det ökande behovet av svenskt kvalitetskött.

Vi arbetar med den samlade kunskap och engagemang som våra medlemmar har - hos oss är inte "någon annan" anställd !