Naturbetesmarker

Betesdjur Bevarande:

Naturbetesmarkerna har använts för bete under en lång tid och produktionshöjande åtgärder som exempelvis förbättringar med redskap, gödsling, kalkning, stenröjning, dränering eller odling av vallväxter har inte genomförts i modern tid.

Hög artrikedom:
Tack vare att ingen gödsling av markerna har genomförts utmärks naturbetesmarker av en låg halt av växtnäring i form av kväve. Den varaktiga och traditionella avbetningen i kombination med den minimala mängden växtnäring har gjort att många växtarter har fått mycket goda överlevnadsmöjligheter.
Foto_HiRes-2 soft
 Rikt djurliv:

De artrika gräsmarkerna är öppna och ljustillgängligheten är stor. Det är inte bara viktigt för växtligheten utan även för djurlivet. Insektslivet är rikt samtidigt som fåglarna får tillgång till föda, vilket är extra viktigt under häckningar. Utöver det är naturbetesmarkerna hem till många fjärilar.