Biologisk Mångfald

Biomångfald

Naturbetesmarkerna är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationen i det svenska odlingslandskapet. De är bland de mest artrika markerna i vårt land. Den ljusa sommarängen, den svenska björkhagen, stengärdsgården, odlingsröset, åkerholmen, vägrenen och det öppna diket - alla bidrar de till den biologiska mångfalden.

På naturbetesmarkerna kan det finnas upp till femtio arter av blommor och gräs per kvadratmeter. Utöver det lever mossor, lavar, svampar, skalbaggar, fjärilar och fåglar på markerna.  Årlig avbetning och ett högt betestryck krävs för att bevara den biologiska mångfalden i form av det rika växt- och djurlivet. Högvuxna gräs och lövsly kommer att ta överhanden om markerna inte betas eller om betningen är för svag.